Informatie betreffende het beleid belangenconflicten van ons kantoor

Wetgeving
Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID-gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
In het kader van de AssurMiFID-gedragsregels is ons kantoor eraan gehouden een beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFIDgrondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
Belangenconflicten
Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen

 • De verzekeringstussenpersonen, m.n. natuurlijke of rechtspersoon en inclusief verbonden personen te weten onder meer: bestuurders, managers, personen met zeggenschap, werknemers betrokken bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten en subagenten) en klanten;

Tussen klanten onderling.
Ons beleid belangenconflicten houdt rekening met de karakteristieken, specifieke kenmerken en context van ons kantoor.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of
  transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt
  voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10%
  bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

Beleid en maatregelen
Ons kantoor neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het betreft volgende maatregelen:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t.
  verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Procedure
Ons kantoor hanteert volgende procedure in het geval er zich mogelijks een belangenconflict
voordoet:

belangenconflict

 • Indien de door ons kantoor getroffen organisatorische of administratieve regelingen voor het beheer van belangenconflicten ontoereikend zijn om redelijkerwijs te mogen aannemen dat het risico zal worden voorkomen dat de belangen van de klant niet behartigd kunnen worden, communiceert ons kantoor op duidelijk wijze de algemene aard en/of de bronnen van dit belangenconflict aan de desbetreffende klant, alvorens de dienstverlening te laten doorgaan. De klant ontvangt voldoende informatie om zelf een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.
 • Bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict behoudt ons kantoor zich het recht voor om de gevraagde dienstverlening van de betrokken klant te weigeren, met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant.

Bijkomende informatie inzake ons beleid belangenconflicten
Op eenvoudig verzoek kan u meer informatie opvragen betreffende ons beleid belangenconflicten.